Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
 
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie przyjmuje obywateli w sprawach skarg

i wniosków w godzinach pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.05 oraz we wtorki w godz. 15.05 – 16.05 po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie (tel. sekretariat 887 436 164).


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
a także ustnie do protokołu.


Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie załatwia skargi i wnioski bez zbędnej zwłoki,

nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia skargi / wniosku w terminie określonym powyżej stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa.

Szukaj w tym dziale: