Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Rolniczy Handel Detaliczny

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy umożliwiające -  obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaży bezpośredniej, MOL-e) - rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu „żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym” – tak definiuje ten nowy rodzaj rolniczej działalności ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności (np. soki, dżemy, kiszonki, makarony bez jaj)

Rolniczy handel detaliczny powinien być zarejestrowany przez właściwe organy.

 

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

- produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności

- żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny, należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.)

Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej jednak powinny być stosowane w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę.

Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywność. Działalność ta podlega nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej. Musi być ona dokumentowana w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.

Mając na względzie potrzeby konsumentów, rodzaj zbywanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.    w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego jest określona dla :

- surowców pochodzenia niezwierzęcego – w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia

- żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż w/w surowce a także produkty złożone – w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

W zasadzie nie można prowadzić tej działalności z udziałem pośrednika. Wyjątkiem ma być zbywanie takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, „jeżeli pośrednik zbywa żywność:

a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,

b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem”. 

Te zasady trzeba uzupełnić jeszcze o obowiązek oznakowania. „W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

1) napis „Rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.” 

Wprowadzone zostały także preferencje podatkowe, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu – w ilościach, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 

Rolniczy handel detaliczny – zmiany

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U 2018, poz. 2242).
Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego
określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu
 detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
(Dz. U. poz. 2159).
 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej dzięki, której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.  

Z opinii GIS wynika, że jeśli żywność jest wytwarzana w małych ilościach i jednocześnie dostarczana jest bezpośrednio przez rolnika (bez udziału pośredników) do miejscowych placówek handlu detalicznego to obowiązuje tutaj zwolnienie z podawania wartości odżywczej na podstawie pkt 19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011. Zwolnienie nie będzie obowiązywało jeśli żywność będzie dostarczana do placówek handlu detalicznego na terenie całego kraju lub kilku województw lub dostarczanie środków spożywczych będzie odbywało się za pomocą pośredników (np. hurtowni). 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 476
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2019-04-11 08:07:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-04-11 08:09:06 Robert Przybyła
2019-04-11 08:07:46 Robert Przybyła Publikacja artykułu