Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Decyzja na dobrą wodę - wodociąg lokalny NZOZ Orłów Murowany

  PAŃSTWOWY POWIATOWY                                   Krasnystaw, dnia 03.12.2013 r. 

    INSPEKTOR SANITARNY

    w KRASNYMSTAWIE

     ul. Sikorskiego 3 A

e-mail:Sanepid.psse.krasnystaw@pis.gov.pl

 

      ONS-HK.720-8/4/13

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki    Zdrowotnej w Orłowie Murowanym

22-376 Orłów Murowany

NIP 922-164-97-32

 

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej //Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm./, art. 104 § 1 k.p.a., oraz art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U.  2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm./ oraz §14 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportem z badania wody Nr WD/0730/13/N z dnia 28.11.2013 r. z wodociągu lokalnego NZOZ Orłów Murowany gm. Izbica

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów  mikrobiologicznych, pochodzącej z wodociągu lokalnego NZOZ Orłów Murowany

u z a s a d n i e n i e

 

W ramach nadzoru pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie w dniu 27.11.2013 r. pobrali próbkę wody z wodociągu lokalnego NZOZ Orłów Murowany, punkt pobrania: gabinet zabiegowy – protokół pobrania ONS-HK.720-8/4/13. Analiza wyników badania wody wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie, zawartych w raporcie z badań Nr WD/0730/13/N z dnia 28.11.2013 r. wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

          

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6 za  pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat

2.       a/a.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 692
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2013-12-03 10:48:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-12-03 10:53:42 Robert Przybyła
Publikacja artykułu