Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Zakres działania

Zakres działania Sekcji HŻŻ i PU:

Państwowa Inspekcja  Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących:

- warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego

- nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

- warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

Do zakresu działania Sekcji HŻŻ i PU należy w szczególności:

1. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku spożywczym przepisów prawa żywnościowego, poprzez przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności, w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym;

2. Ocena przestrzegania w zakładach żywnościowo – żywieniowych zasad dobrej praktyki  higienicznej i produkcyjnej (GHP/GMP) oraz wdrożenia systemu HACCP;

3. Pobieranie próbek do badania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i  monitoringu.

4. Kontynuowanie wzmożonego nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi ze szczególnym uwzględnieniem znakowania tych środków spożywczych;

5. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania w zakładach produkcyjnych substancji dodatkowych i aromatów;

6. Kontrola żywności genetycznie zmodyfikowanej ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego  znakowania środków spożywczych zawierających GMO w obiektach obrotu żywnością oraz w zakładach produkcyjnych, które mogą stosować surowce GMO w procesach produkcyjnych;

7. Powiadamianie o niebezpiecznej żywności w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) oraz monitorowanie działań zmierzających  do wycofania niebezpiecznych produktów;

8. Urzędowa kontrola materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

9. Nadzór nad kosmetykami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;

10. Powiadamianie oraz monitorowanie działań mających na celu wycofanie z rynku kosmetyków nie spełniających wymagań w ramach funkcjonowania Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych – RAPEX;

11. Nadzór nad warunkami żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych, dokonywanie teoretycznej oceny sposobu żywienia;

12. Wzmożenie nadzoru nad sezonowymi zakładami żywności i żywienia ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych przy trasach turystycznych;

13. Wzmożenie nadzoru nad obiektami żywieniowymi podczas trwania wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży;

14. Nadzór nad importem docelowym;

15. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, świeżych lub suszonych oraz stosowania grzybów i przetworów grzybowych w zakładach produkcyjnych;

16. Prowadzenie porad w zakresie bezpieczeństwa spożywania grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz wydawanie atestów;

17. Prowadzenie stosownych działań w przypadkach wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych – pobieranie próbek żywności, opracowywanie i analiza dokumentacji;

18. Zatwierdzanie zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność     pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;

19. Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym, w odniesieniu do których zatwierdzenie nie jest wymagane;

20. Prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uaktualnianie na bieżąco danych zawartych w rejestrze;

21. Praca w systemie informatycznym „SBŻ II” (System Bezpieczeństwa Żywności) – systematyczne wprowadzanie danych dot. obiektów objętych  nadzorem w zakresie określonym przez system „SBŻ II”;

22. Podejmowanie działań w związku z interwencjami konsumentów dot. nieprawidłowości w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych;

23. Konsekwentne egzekwowanie udokumentowanych naruszeń obowiązujących przepisów prawnych w nadzorowanych obiektach;

24. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności;

25. Prowadzenie dokumentacji dot. merytorycznej działalności Sekcji zgodnie z Systemem  Jakości;

26. Opracowywanie sprawozdań wycinkowych, raportów, meldunków i informacji zgodnie z wytycznymi;

27. Sporządzanie sprawozdań z działalności pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

28. Opracowywanie wkładu do raportu rocznego z realizacji „Zintegrowanego wieloletniego planu kontroli dla Polski”

 

Zakres urzędowej kontroli żywności obejmuje ocenę spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących:

1. Stanu sanitarno-technicznego i porządkowego (otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu)

2. Sposobu przyjęcia surowców, półproduktów, produktów gotowych

3. Warunków przechowywania (surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, półproduktów, innych składników żywności)

4. Zgodności z wymaganiami zdrowotnymi (surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, substancji wzbogacających, półproduktów, wyrobów gotowych, używanej wody, innych składników żywności)

5. Procesów stosowanych w produkcji lub przetwarzaniu żywności

6. Prawidłowości i skuteczności przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, sprzętu oraz rąk personelu.

7. Środków czystości i konserwacji urządzeń, a także środków ochrony przed szkodnikami

8. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

9. Etykiet i sposobu znakowania

10.  Warunków magazynowania i ekspedycji produktów gotowych

11. Stanu higieny i zdrowotności pracowników biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz odbytych szkoleń wymaganych w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy

12. Prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowania systemów kontroli wewnętrznej, w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad GHP i GMP.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędowe kontrole żywności przeprowadzane są bez wcześniejszego uprzedzenia, z wyjątkiem takich przypadków jak audyt. Organ kontroli nie dokonuje zawiadomienia podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo żywnościowe o zamiarze wszczęcia kontroli.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1686
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2014-05-14 09:25:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-14 10:05:20 Robert Przybyła
Publikacja artykułu
2014-05-14 10:05:00 Robert Przybyła Ukrycie artykułu
2014-05-14 10:04:21 Robert Przybyła
2014-05-14 09:37:28 Robert Przybyła Publikacja artykułu