Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Wymagania dla przedsiebiorców

Wymagania

dla podmiotów działających na rynku spożywczym

 Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa żywnościowego, w tym m.in.:

- rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),

- rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str.319 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

 

Zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ww. ustawy, zakłady, które:

 • produkują lub wprowadzają żywność do obrotu pochodzenia niezwierzęcego
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
 • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu,
a w przypadkach określonych poniżej, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów

 

Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych
 • do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim  Unii Europejskiej.
 • gospodarstw agroturystycznych
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego
 • sklepów zielarskich
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną

Organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania lub cofania zatwierdzenia zakładów są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy graniczny Inspektor Sanitarny

Wnioski:

 • o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

można pobrać ze strony internetowej: www.pssekrasnystaw.nbip.pl w zakładce „druki do pobrania” lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3a, 22-300 Krasnystaw.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązanie przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP.

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 pozwala na wprowadzenie zasad opartych na systemie HACCP w sposób elastyczny, aby mogły być stosowane w każdej sytuacji. W szczególności niezbędne jest uwzględnienie, że w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego nie jest możliwe zidentyfikowanie zagrożenia i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli oraz, że w niektórych przypadkach, dobra praktyka higieniczna może zastąpić monitorowanie krytycznych punktów kontroli.

Siedem zasad systemu HACCP stanowi praktyczny model do stałej identyfikacji
i kontrolowania istotnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Oznacza to że jeśli cel może zostać osiągnięty za pomocą środków równoważnych, które zastępują w sposób uproszczony, ale skuteczny, siedem zasad HACCP, należy wówczas uznać, że wymóg określony w art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia został spełniony.

Zgodnie z ogólnymi wymogami prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności określonymi w art. 14 oraz art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek. Środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny, jeżeli uważa się, że:

- jest szkodliwy dla zdrowia

- nie nadaje się do spożycia przez ludzi

Podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności
i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

UWAGA - PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU SPOŻYWCZYM!

BĘDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

            Od dnia 13 grudnia 2014 r. mają być stosowane przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE)
nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l), który stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r., i części B załącznika VI, którą stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przedmiotowe rozporządzenie stosuje się do podmiotów działających na rynku spożywczym, na wszystkich etapach produkcji, transportu, przechowania i dostarczenia żywności konsumentowi, na których dochodzi do przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie stosuje się do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do środków spożywczych przeznaczonych do dostarczenia do zakładów żywienia zbiorowego i dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego.

Zmiany wprowadzone w zakresie etykietowania żywności powinny zapewnić konsumentom wyczerpującą i czytelną informację na temat żywności, szczególnie o wartości odżywczej,
co może przełożyć się na poprawę zdrowia publicznego. Informacja o wartości odżywczej
na wszystkich (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu) opakowanych środkach spożywczych będzie obowiązkowa od dnia 13 grudnia 2016 r.

            Nowe przepisy zwiększają też odpowiedzialność podmiotów za przekazywane informacje o środkach spożywczych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. rozporządzenia można uzyskać na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1737
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2014-05-14 08:00:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-04-09 13:42:11 Robert Przybyła
2014-05-14 10:28:37 Robert Przybyła
2014-05-14 10:26:08 Robert Przybyła
2014-05-14 10:12:02 Robert Przybyła Publikacja artykułu