Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie
Zadania Sekcji Higieny Pracy oraz akty prawne

Stanowisko ds. higieny pracy

 

 

Do zadań stanowiska ds. Higieny Pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie:

 • przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy: fizyczne, chemiczne, biologiczne, rakotwórcze,
 • przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,
 • przestrzeganie przepisów rozporządzenia dotyczących stosujących w działalności zawodowej substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • przestrzegania przepisów przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 i 3 oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 • prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych,
 • sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.

 

Akty dotyczące substancji i mieszanin chemicznych

 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2009.43.353 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U.2012.325)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Dz.U.2012.379)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U.2012.688)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc oraz pojemników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje (Dz.U.2013.180)

Akty Dotyczące Higieny Pracy

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dział X (t. j. Dz.U.1998.21.94 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.279)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004.200.2047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet (Dz. U. Nr 114 poz. 545 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.2005.81.716 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności( Dz. U. 2012 poz. 40)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005.157.1318)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173)
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t. j. Dz. U. 2004.3.20. z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezp. użytkowania takich wyrobów (Dz.U.2005.216.1824)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.1996.80.376 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz.U.2010.100.643, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2012.890.)

Akty Dotyczące Produktów Biobójczych

 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U.2007.39.252 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia. (Dz.U.2003.16.150)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (Dz. U. 2007.8.62)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. - w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego (Dz. U. 2008.101.650)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. - w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego (Dz. U. 2008.101.651)

Akty Dotyczące Prekursorów Narkotyków i Środków Zastępczych

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2012.124)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów (Dz.U.2007.179.1277)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U.UE.L .04.7.47.1 z 18.02.2004 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U.UE.L.05.22.1 z 26.01.2005)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U. UE. L.05.202.7 z 3.08.2005, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U. UE. L.09.95137 z 9.04.2009)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 225/2011 z dnia 7 marca 2011 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U. UE. L.11.61.2 z 8.03.2011)

 

Akty Dotyczące Detergentów

 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L 2004.104.1 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (Dz. U. UE L 2006.168.5)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE L 2008.354.60)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (Dz. U. UE L 2009.164.3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń (Dz. U. UE L 2012.94.16)

 

Akty Dotyczące Chorób Zawodowych

 • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j. Dz. U. 1998.21.94 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2009.105.869 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2002.132.1121 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1121)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1235
Wprowadzony przez: Robert Przybyła
Data opublikowania: 2014-05-29 13:08:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-29 13:14:02 Robert Przybyła
2014-05-29 13:13:03 Robert Przybyła Publikacja artykułu